MAAMAJANDUSETTEVÕTJA KÄSIRAAMATU CD SISUKORD
(RTF formaadis dokumendid)

TÖÖKESKKONNA-ALASED DOKUMENDINÄIDISED

 1. Tööandja teatis äriühingu või ettevõtte tegevuse alustamisest 
 2. Töökeskkonnaspetsialisti määramine
 3. Teade Tööinspektsioonile töökeskkonnaspetsialisti määramisest
 4. Töökeskkonnavoliniku valimise protokoll
 5. Teade Tööinspektsioonile töökeskkonnavoliniku/volinike valimisest
 6. Töökeskkonnavoliniku tööaruande tabel
 7. Töökeskkonnanõukogu liikmete määramine
 8. Töökeskkonnanõukogu liikmete valimine
 9. Töökeskkonnanõukogu esimehe ja tema asetäitja valimine
 10. Töökeskkonnanõukogu koosseis
 11. Teade Tööinspektsioonile töökeskkonnanõukogu moodustamisest ja liikmetest
 12. Töökeskkonnanõukogu tegevusaruanne Tööinspektsioonile
 13. Töötervishoiu- ja tööohutusalase ühistegevuse ning tööandjate vastutuse kokkulepe
 14. Töökeskkonna kaardistamine
 15. Ohutegurite tuvastamise ja ennetusmeetmete valimise kontroll-loend - Üldine
 16. Ohutegurite tuvastamise ja ennetusmeetmete valimise kontroll-loend - Sõidukid ja liikuvad masinad
 17. Ohutegurite tuvastamise ja ennetusmeetmete valimise kontroll-loend - Liikuvad masinaosad
 18. Ohutegurite tuvastamise ja ennetusmeetmete valimise kontroll-loend - Tulekahju
 19. Ohutegurite tuvastamise ja ennetusmeetmete valimise kontroll-loend - Kemikaalid
 20. Ohutegurite tuvastamise ja ennetusmeetmete valimise kontroll-loend - Müra
 21. Ohutegurite tuvastamise ja ennetusmeetmete valimise kontroll-loend - Vibratsioon
 22. Ohutegurite tuvastamise ja ennetusmeetmete valimise kontroll-loend - Valgustus
 23. Ohutegurite tuvastamise ja ennetusmeetmete valimise kontroll-loend - Puidutöötlus
 24. Ohutegurite tuvastamise ja ennetusmeetmete valimise kontroll-loend - Põllumajandus
 25. Ohutegurite kaardistamise ja isikukaitsevahendite valimise näidistabel
 26. Riskianalüüsi tulemused
 27. Riskide vältimiseks, vähendamiseks ja kontrollimiseks vajalike abinõude elluviimise tegevuskava
 28. Riskianalüüsi vormistamise näidis
 29. Tervisekontrolli suunatud töötajate  nimekiri
 30. Ettevõttes esmaabi andja määramine
 31. Ettevõttes esmaabivahendite korrashoiu eest vastutava töötaja määramine
 32. Esmaabi andvate töötajate nimekiri
 33. Esmaabijuhend
 34. Tüüpohutusjuhend tehtavale tööle
 35. Tüüpohutusjuhend kasutavale seadmele
 36. Sissejuhatav juhendamine
 37. Töötaja töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse registreerimise kaart
 38. Tööõnnetuse teatis
 39. Tööõnnetuse raport
 40. FIE tööõnnetuse raport
 41. Töötervishoiuarsti teatis kutsehaiguse diagnoosimise kohta
 42. Kutsehaigestumise raport
 43. Tegevusalad ja tööd, mille puhul võib olla vajalik kasutada isikukaitsevahendit
 44. Isikukaitsevahendite valikloetelu
 45. Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine

OHUTUSJUHENDID

 1. Ohutusjuhend aednikule
 2. Ohutusjuhend autojuhile
 3. Ohutusjuhend autolaadurijuhile
 4. Ohutusjuhend autoremondilukksepale
 5. Ohutusjuhend ehitus- ja remonditöölisele
 6. Ohutusjuhend haljastustöötajale
 7. Ohutusjuhend heinakoristusmasinatel töötajale
 8. Ohutusjuhend kalatöötlejale
 9. Ohutusjuhend kalurile
 10. Ohutusjuhend kallurhaagisega töötajale
 11. Ohutusjuhend karjakule
 12. Ohutusjuhend kartulikasvatuse mehhaniseerimisel
 13. Ohutusjuhend kartulikoorimismasinaga töötajale
 14. Ohutusjuhend kombainerile kartulikoristustöödel
 15. Ohutusjuhend kontoritöötajale
 16. Ohutusjuhend koristajale
 17. Ohutusjuhend külmutusseadmetega töötajale
 18. Ohutusjuhend laohoidjale
 19. Ohutusjuhend laotöötajale
 20. Ohutusjuhend lauplaaduriga töötajale
 21. Ohutusjuhend lehmade masinlüpsjale
 22. Ohutusjuhend linnufarmi töötajale
 23. Ohutusjuhend loomade transportijale
 24. Ohutusjuhend loomapidamise mehhanismidega töötajale
 25. Ohutusjuhend lüpsmisel ja piima töötlemisel
 26. Ohutusjuhend mehhaniseeritud põllutöödel
 27. Ohutusjuhend metsa- ja võsaraietöödel
 28. Ohutusjuhend metsamaterjali kokkuveol traktoriga
 29. Ohutusjuhend mootorsaega töötajale
 30. Ohutusjuhend muruniidukiga töötajale
 31. Ohutusjuhend mürkkemikaalide käitlejale
 32. Ohutusjuhend nelikanthöövelpingiga töötajale
 33. Ohutusjuhend pakkijale
 34. Ohutusjuhend paksushöövelmasinaga töötajale
 35. Ohutusjuhend parasiitide tõrjel
 36. Ohutusjuhend põllumajandusmasinate remondil
 37. Ohutusjuhend raietöölisele
 38. Ohutusjuhend raskuste käsitsi teisaldamisel
 39. Ohutusjuhend remondilukksepale
 40. Ohutusjuhend saematerjalide ladustajale
 41. Ohutusjuhend saeraami operaatorile
 42. Ohutusjuhend sõnnikulaoturiga töötajale
 43. Ohutusjuhend taimekaitsevahendite kasutajale
 44. Ohutusjuhend transporttöölisele
 45. Ohutusjuhend traktoristile
 46. Ohutusjuhend valvurile

TÖÖSUHETE-ALASED DOKUMENDINÄIDISED

 1. Töölepingu näidis
 2. Töövõtuleping füüsilisest isikust ettevõtjaga (FIE-ga)
 3. Töövõtuleping füüsilise isikuga
 4. Ametijuhendi näidis
 5. Koondamise teate näidis
 6. Töölepingu lõpetamise teatise näidis
 7. Distsiplinaarkaristuse määramise näidis
 8. Töösisekorraeeskirjade näidis
 9. Isikukaardi näidis
 10. Tööaja arvestuse tabeli näidis
 11. Puhkuste ajakava näidis
 12. Puhkuse andmise korra näidis
 13. Puhkusekäskkirja näidis
 14. Noomituse näidis
 15. Individuaalse materiaalse vastutuse lepingu näidis
 16. Kollektiivse materiaalse vastutuse lepingu näidis

AMETIJUHENDID

 1. Abitöölise ametijuhend
 2. Agronoomi ametijuhend
 3. Autojuhi ametijuhend
 4. Autokraanajuhi ametijuhend
 5. Avarii-remonditeenistuse juhi ametijuhend
 6. Direktori ametijuhend
 7. Juhataja ametijuhend
 8. Kaluri ametijuhend
 9. Laohoidja ametijuhend
 10. Laojuhataja ametijuhend
 11. Laotöölise ametijuhend
 12. Lüpsja-operaatori ametijuhend
 13. Meistri ametijuhend
 14. Metsamaterjalide vastuvõtja ametijuhend
 15. Müügijuhi ametijuhend
 16. Peamehaaniku ametijuhend
 17. Peatehnoloogi ametijuhend
 18. Põllutöölise ametijuhend
 19. Raamatupidaja ametijuhend
 20. Saeraami operaatori ametijuhend
 21. Seadistaja ametijuhend
 22. Seatalitaja ametijuhend
 23. Sekretäri ametijuhend
 24. Zootehniku ametijuhend
 25. Tootmisjuhi ametijuhend
 26. Töödejuhataja ametijuhend
 27. Töökeskkonnaspetsialisti ametijuhend
 28. Töökeskkonnavoliniku ametijuhend
 29. Töötervishoiuarsti ametijuhend
 30. Valvuri ametijuhend

NÄITED ERINEVATE TÖÖKOHTADE JA KUTSEALADE RISKIANALÜÜSIST

 1. Autojuht
 2. Buldooserijuht
 3. Ehitustööd
 4. Ekskavaatorijuht
 5. Freespink
 6. Järkamissaag
 7. Kahekettaline saag
 8. Karjak
 9. Keevitustööd
 10. Ketaslõikaja
 11. Ketassaag
 12. Laojuhataja
 13. Laotöötaja
 14. Lauapuur
 15. Laudatalitaja
 16. Lintsaag
 17. Lüpsja
 18. Niiduk
 19. Puurpink
 20. Raamsaag
 21. Remonditööline
 22. Terituspink
 23. Tõstuk
 24. Traktorist
 25. Treipink
 26. Töödejuhataja
 27. Üldised lukksepa- ja remonditööd
 28. Viljakombain

KUTSEKOJAS KINNITATUD KUTSESTANDARDID

 1. Aednik I, II, III; haljastaja II
 2. Aedviljatöötleja I, II
 3. Arborist II, III
 4. Ehitusjuht III
 5. Ettevõtja III
 6. Florist I, II
 7. Forwarderioperaator III
 8. Harvesterioperaator III
 9. Juhiabi III, IV
 10. Kalandusspetsialist IV
 11. Kalasuitsutaja III
 12. Kalatöötleja I, II
 13. Keskkonnatehnika lukksepp I, II, III
 14. Konservide steriliseerija III
 15. Konsulent IV, V
 16. Laopidaja III
 17. Lihatoodete valmistaja II
 18. Lihunik II
 19. Logistik IV, V
 20. Loomakasvatusspetsialist IV
 21. Maaparandaja-hüdrotehnik I, II, III
 22. Maastikuarhitekt V
 23. Maastikuehitaja II, III
 24. Metsandusettevõtja III
 25. Metsandustehnik III, IV
 26. Metsur II
 27. Piimatoodete meister III
 28. Piimatöötleja I, II
 29. Puidukaubanduse spetsialist III, IV
 30. Puidukuivati operaator II
 31. Puidupingitööline I
 32. Puidutöötlemise CNC masina operaator I, II, III
 33. Puittoodete viimistleja I
 34. Põllumajandustehnika spetsialist III
 35. Põllumajandustehnika spetsialist IV
 36. Põllumajandustootja III
 37. Põllumajandustöötaja I, II
 38. Raietööline I
 39. Rannakalur II
 40. Sadulsepp I, II, III; Sadulsepp-restauraator IV
 41. Saeliini operaator II
 42. Saematerjalide järeltöötlemisliini operaator II
 43. Saematerjalide sorteerimisliini operaator II
 44. Taimekasvatusspetsialist IV
 45. Tisler I, II, III  
 46. Veoautojuht II
 47. Värske liha käitleja II
 48. Ärijuht IV 
 49. Ümarmetsamaterjalide sorteerimisliini operaator II